Αρχική / Ασφάλιση / Έτοιμα Πακέτα / Πακέτο Συνδυασμένου Ασφαλιστηρίου Ευθύνης Επιχειρήσεων

Πακέτο Συνδυασμένου Ασφαλιστηρίου Ευθύνης Επιχειρήσεων

   

Οι επιχειρήσεις έχουν καθήκον φροντίδας προς τους εργαζόμενους τους, τους πελάτες τους και το γενικό κοινό. Και στο σημερινό φιλόδικο κόσμο, οι εταιρείες και άλλοι οργανισμοί έχουν αυξημένες πιθανότητες να βρεθούν ότι φέρουν ευθύνη για ατυχήματα και συμβάντα που προκαλούν τραυματισμό σε εργοδοτούμενους και τρίτα μέρη ή ζημιά στην περιουσία τους. Το Συνδυασμένο Ασφαλιστήριό Ευθύνης είναι ένα εξαιρετικό ασφαλιστικό προϊόν, που περιλαμβάνει τις ασφαλίσεις Ευθύνης Εργοδότη, Αστικής Ευθύνης και Ευθύνης Προϊόντων σε ένα πακέτο  του οποίου το κύριο πλεονέκτημα είναι η αποφυγή κενών στην κάλυψη εξαιτίας της ομοιομορφίας των ορισμών του. Είναι ίσως το πληρέστερο πακέτο ασφάλισης Ευθυνών στην Κύπρο. Ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα του είναι τα πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Περιγραφή Καλύψεων:

1.    ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Σας προστατεύει έναντι των νομικών ευθυνών σας για σωματικό τραυματισμό ή επαγγελματική ασθένεια των εργοδοτουμένων σας. Επίσης πληρώνει τις σχετικές δαπάνες όπως τα δικηγορικά έξοδα του απαιτητή και τα έξοδα υπεράσπισης της αγωγής εναντίον σας.

Εργοδοτούμενος δεν θεωρείται μόνο πρόσωπο με σύμβαση

εξαρτημένης εργασίας ή μαθητείας αλλά επίσης:

·         οποιοσδήποτε μάστορας χειρονακτικής εργασίας ή

υπεργολάβος μόνο χειρονακτικής εργασίας ή πρόσωπο που

παρέχεται από αυτούς

·         οποιοδήποτε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο

·         οποιοδήποτε πρόσωπο που εκμισθώνει ή δανείζεται ο

ασφαλισμένος από άλλο εργοδότη

·         οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω από εργασιακή εμπειρία ή άλλο

παρόμοιο σχέδιο.

·         Και γενικά οποιοδήποτε άτομο θεωρηθεί από δικαστήριο ως εργοδοτούμενος σας.

Η κάλυψη ενεργοποιείται με βάση το χρόνο πρόκλησης του ατυχήματος ή της ασθένειας και περιλαμβάνει:

·         όλα τα είδη ατυχημάτων και όλες τις επαγγελματικές ασθένειες

·         γεωγραφικά όρια Ευρώπης

·         ρήτρα δικαιοδοσίας Ευρώπης.

Το Μέρος της Ευθύνης Εργοδότη επεκτείνεται ώστε να καλύπτει:

·         αντιπροσωπευόμενους, διοικητικούς συμβούλους και εργοδοτούμενους,

·         μη ικανοποιηθείσες δικαστικές αποφάσειςαποζημίωση για παρουσία στο δικαστήριο

·         μεταβίβαση επιχειρήσεων – προστασία εργοδοτουμένων

·         νομικά κόστα και έξοδα για υπεράσπιση ποινικών διώξεων για παράβαση της νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία

·         αποζημιώσεις και νομικά κόστα σε σχέση με παραβάσεις της περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσίας.

2.    ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.   4.   

Σας προστατεύει έναντι των νομικών ευθυνών σας για σωματικό τραυματισμό τρίτων προσώπων και για ζημιά στην περιουσία τους. Επίσης πληρώνει τις σχετικές δαπάνες όπως τα δικηγορικά έξοδα του απαιτητή και τα έξοδα υπεράσπισης της αγωγής εναντίον σας. Η κάλυψη παρέχεται για να σας προστατέψει από ευθύνες που προκύπτουν από ατυχήματα που συνδέονται με ελαττώματα των υποστατικών σας ή τις δραστηριότητές σας. Η κάλυψη ενεργοποιείται με βάση το χρόνο επέλευσης του

ατυχήματος και περιλαμβάνει:

·         γεωγραφικά όρια ανά τον κόσμο

·         ρήτρα δικαιοδοσίας ανά τον κόσμο εκτός ΗΠΑ και Καναδά.

Προσφέρουμε ένα αριθμό εξεχόντων χαρακτηριστικών

περιλαμβανομένης της κάλυψης της ευθύνης σας για:

·         ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα και αυτοκίνητα που ανήκουν

στους διοικητικούς συμβούλους, εργοδοτούμενους,

φιλοξενούμενους και επισκέπτες σας,

·         ζημιά σε υποστατικά που ενοικιάζετε (ευθύνη ενοικιαστή)

·         ζημιά σε υποστατικά στα οποία αναλαμβάνετε εργασία ως

εργολάβος

·         αιφνίδια και μη προτιθέμενη ρύπανση

·         τραυματισμό που προκύπτει από τη χρήση ανυψωτήρων,

ανελκυστήρων, γερανών και κυλιόμενων σκαλών

·         ζημιά σε παρακείμενες οικοδομές που οφείλεται σε δονήσεις,

παρέμβαση ή εξασθένηση στηριγμάτων

·         οποιεσδήποτε ενέργειες των υπεργολάβων σας

·         ζημιά που οφείλεται σε φωτιά ή έκρηξη.

·         Το Μέρος Αστικής Ευθύνης επεκτείνεται ώστε να καλύπτει:αντιπροσωπευόμενους, διοικητικούς συμβούλους και εργοδοτούμενους,

·         ενδεχόμενη ευθύνη μηχανοκινήτων οχημάτων

·         λεγεωνέλλα

·         μη εξουσιοδοτημένη μετακίνηση οχημάτων

·         προσωπική ευθύνη στο εξωτερικό

·         αποζημίωση για παρουσία στο δικαστήριο

·         νομικά κόστα και έξοδα για υπεράσπιση ποινικών διώξεων για παράβαση της νομοθεσίας περί:

·         υγείας και ασφάλειας στην εργασία

·         προστασίας προσωπικών δεδομένων

·         ευθύνη διαφήμισης

·         και Ωφελήματα Όροι και Εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου

ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Η κάλυψη παρέχεται για να σας προστατέψει από ευθύνες που προκύπτουν από ατυχήματα που συνδέονται με τα προϊόντα σας. Η κάλυψη ενεργοποιείται με βάση το χρόνο επέλευσης του ατυχήματος και περιλαμβάνει:

·         γεωγραφικά όρια ανά τον κόσμο

·         ρήτρα δικαιοδοσίας ανά τον κόσμο εκτός ΗΠΑ και Καναδά.

·        

Το Μέρος Ευθύνης Προϊόντων επεκτείνεται ώστε να καλύπτει:

·         αντιπροσωπευόμενους, διοικητικούς συμβούλους και εργοδοτούμενους,

·         ευθύνη πωλητών

·         προσωπική ευθύνη στο εξωτερικό

·         αποζημίωση για παρουσία στο δικαστήριο

·         νομικά κόστα και έξοδα για υπεράσπιση ποινικών διώξεων για παράβαση της νομοθεσίας περί ελαττωματικών προϊόντων.

Share