Αρχική / Ασφάλιση / Έτοιμα Πακέτα / Πακέτο Γραφείου

Πακέτο Γραφείου

 

Το Πακέτο Ασφάλισης Γραφείου είναι κατάλληλο για όλα τα είδη γραφείων και προσφέρεται σε επαγγελματίες, που εργοδοτούν κατά κανόνα μέχρι 49 υπαλλήλους, και που στεγάζονται σε οικοδομές συνηθισμένης κατασκευής (σκελετός, δάπεδο και οροφή από σκυρόδεμα

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Υλική Ζημιά («Κατά Παντός Κινδύνου»)

Κάλυψη για απώλεια ή ζημιά από ατυχηματική φυσική αιτία που επέρχεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης σε Οικοδομές, Περιεχόμενα και σε Αποθέματα Εμπορευμάτων. Προσέξτε ότι δεν ασφαλίζονται μόνο κατονομαζόμενοι κίνδυνοι, ασφαλίζονται όλοι οι κίνδυνοι "οτιδήποτε δεν εξαιρείται καλύπτεται" Επίσης, καλύπτονται μόνιμα προσαρτήματα και προσθήκες, περιλαμβανομένων των φωτεινών και άλλων επιγραφών.

Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει:

Απομάκρυνση Ερειπίων μέχρι 10% του ασφαλισμένου ποσού

Επαγγελματικές Αμοιβές μέχρι 12,5% του ασφαλισμένου ποσού

Δημόσιες Αρχές μέχρι το συνολικό ασφαλισμένο ποσό

Κλειδιά και Κλειδωνιές μέχρι €500

Νερό Μετρητή μέχρι €1.500

Εντοπισμός και πρόσβαση μέχρι €3.500

Προσωρινή Απομάκρυνση μέχρι €5.000

Ζημιά από Κλοπή σε οικοδομή που δεν περιλαμβάνεται στην Ασφαλισμένη Περιουσία, για την οποία έχει ευθύνη

ο Ασφαλισμένος μέχρι €5.000

Υπόγειες Υπηρεσίες.

Χρήματα και Προσωπικά Ατυχήματα (Επίθεση)

Κάλυψη για απώλεια ή ζημιά σε χρήματα που ανήκουν στην επιχείρησή σας μέχρι €4.250.

Κάλυψη για σωματικό τραυματισμό σε οποιοδήποτε ασφαλισμένο πρόσωπο ως άμεσο αποτέλεσμα ληστείας ενόσω μεταφέρει χρήματα της επιχείρησης μέχρι €8.500.

Καθορισμένα Αντικείμενα «Κατά Παντός Κινδύνου»

Κάλυψη για απώλεια ή ζημιά σε κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές οπουδήποτε στον κόσμο μέχρι €2.500.

Πληρωτέο Ενοίκιο

Κάλυψη για ενοίκιο πληρωτέο για υποστατικά όπου καθίστανται ακατάλληλα εξαιτίας ζημιάς μέχρι 15% του ασφαλισμένου ποσού των Περιεχομένων ή €25.000, οποιοδήποτε είναι λιγότερο.

Διακοπή Εργασιών («Κατά Παντός Κινδύνου»)

Αποζημίωση για διακοπή στην επιχείρησή σας ύστερα από ασφαλισμένη απώλεια ίση προς το 10% της υλικής ζημιάς.

Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει μέχρι €10.000:

Παρεμπόδιση Πρόσβασης

Διακοπή Προμήθειας Οργανισμών Δημοσίας Ωφέλειας

Γνωστοποιήσιμη Ασθένεια.

Ευθύνη Εργοδότη

Είναι υποχρεωτική ασφάλιση και σας προστατεύει έναντι των νομικών ευθυνών σας για σωματικό τραυματισμό ή επαγγελματική ασθένεια των εργοδοτουμένων σας μέ όρια κάλυψης τα ελάχιστα προβλεπόμενα από την Κυπριακη Νομοθεσία. Ο όρος «Εργοδοτούμενος» δεν περιορίζεται μόνο στους άμεσα εργοδοτούμενους αλλά περιλαμβάνει:

α. οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ή μαθητείας με τον Ασφαλισμένο,

β. οποιοδήποτε μάστορα χειρονακτικής εργασίας ή υπεργολάβο μό­νο χειρονακτικής εργασίας ή πρόσωπο που παρέχεται από αυτούς,

γ. οποιοδήποτε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο,

δ. οποιοδήποτε πρόσωπο που ο Ασφαλισμένος εκμισθώνει ή δανείζεται από άλλο εργοδότη δυνάμει συμφωνίας με την οποία το πρόσωπο θεωρείται ότι εργοδοτείται από τον Ασφαλισμένο, ε. οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω από εργασιακή εμπειρία ή παρόμοιο σχέδιο ενόσω απασχολείται και εργάζεται κάτω από τη διεύθυνση και τις οδηγίες του Ασφαλισμένου σε σχέση με την Επιχείρηση και στην πορεία της Επιχείρησης.

Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει:

Μη ικανοποιηθείσες δικαστικές αποφάσεις υπέρ εργοδοτούμενου εναντίον οποιασδήποτε εταιρείας ή προσώπου στην Κύπρο

Αποζημίωση για παρουσία στο δικαστήριο, ασφαλισμένος €170 την ημέρα, εργοδοτούμενος €85 την ημέρα

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία - Έξοδα Υπεράσπισης

Κάλυψη νόμιμων προσωπικών αντιπροσώπων.

Αστική Ευθύνη και Ευθύνη Προϊόντων

Προστατεύει έναντι νομικής ευθύνης για σωματικό τραυματισμό τρίτων μερών και ζημιά στην περιουσία τους μέχρι τα εξής όρια:

Αστική Ευθύνη μέχρι € 170.000 για κάθε ένα περιστατικό, η οποία περιλαμβάνει την ευθύνη σας ως κατόχου των υποστατικών σας και την ευθύνη σας που μπορεί να προκύψει από την άσκηση των εργασιών σας,

Ευθύνη Προϊόντων μέχρι €170.000 για όλα τα περιστατικά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου ασφάλισης.

Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει:

Διασταυρούμενη Ευθύνη

Αποζημίωση για παρουσία στο δικαστήριο, διοικητικός σύμβουλος ή συνέταιρος €170 την ημέρα, εργοδοτούμενος €85 την ημέρα

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία - Έξοδα Υπεράσπισης

Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος -Δικηγορικά Έξοδα Υπεράσπισης

Ευθύνη με βάση τον περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων Νόμο

Ενδεχόμενη Ευθύνη Μηχανοκινήτων Οχημάτων

Ευθύνη για Προσωπικό στο Εξωτερικό.

Ευθύνη Διοικητικών Συμβούλων & Αξιωματούχων

Καλύπτει την προσωπική ευθύνη που προκύπτει από αδικοπραγία που διαπράττουν οι διοικητικοί σύμβουλοι και αξιωματούχοι της ασφαλισμένης εταιρείας μέχρι €8.500.

Ανεντιμότητα Εργοδοτουμένου

Καλύπτει οικονομική απώλεια του ασφαλισμένου από απάτη ή ανεντιμότητα εργοδοτουμένου του ασφαλισμένου μέχρι €17.000.

Προσωπικά Ατυχήματα

Παρέχεται κάλυψη

στον ασφαλισμένο (αν είναι φυσικό πρόσωπο), ή

στους διοικητικούς συμβούλους (αν είναι εταιρεία), ή

στους συνεταίρους (αν ο ασφαλισμένος είναι συνεταιρισμός),

και

στους εργοδοτούμενους του ασφαλισμένου,

σε περίπτωση ατυχήματος οποτεδήποτε και οπουδήποτε στον κόσμο

(και όχι μόνο σε ώρα εργασίας) που έχει ως αποτέλεσμα θάνατο ή

ακρωτηριασμό μέχρι €8.500 για κάθε δικαιούχο πρόσωπο ηλικίας

μέχρι 75 ετών και συνολικό ετήσιο όριο μέχρι €25.500.

Share